Aktualnie znajdujesz się na: Strona głównaO firmie REGULAMIN - koszty umów pośrednictwa.

O firmie

Regulamin Biura Obrotu Nieruchomościami "RATUR" w Radomiu - koszty związane z wykonywaniem umowy zlecenie tj. umów pośrednictwa.

Do podanych poniżej kosztów należy doliczyć podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.


L.p. Treść wykonywanego zlecenia Koszty w zł PLN
1a. koszty przygotowania reklamy, zlecenia zamieszczenia i wydrukowania ogłoszenia ze zdjęciem czarno-białym obiektu, w lokalnej prasie; od 90,oo zł PLN/za 1 emisję
1b. koszty przygotowania reklamy, zlecenia zamieszczenia i wydrukowania ogłoszenia ze zdjęciem na tle kolorowym obiektu, w lokalnej prasie; od 130,oo zł PLN/ za 1 emisję
1c. koszty przygotowania zlecenia i wydrukowania ogłoszeń drobnych w lokalnej prasie; 30,oo zł PLN/ za 1 emisję
1d. koszty opracowania, zlecenia wykonania oraz zamieszczenia tablicy/baneru na obiekcie; od 350 zł PLN/szt.
1e. koszty sporządzenia i opracownia opisu oraz plików graficznmych ( tj. zdjęć, filmów, skanów ) oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej Biura Obrotu Nieruchmościami "RATUR" w Radomiu, ryczłtowo; 350,oo zł PLN
1f. koszty sporządzenia i opracowania opisu oraz plików graficznych ( tj. zdjęć, filmów, skanów ) oraz zamieszczenia ich na ogólnopolskich portalach internetowych, związnych z obrotem nieruchmościami, ryczałtowo; 300,oo zł PLN za każdy portal internetowy
1g. rozesłanie listowne standardowych kolorowych ulotek, w formacie A4 lub A5 wraz z pismem przewodnim pod adresy wskazane przez Zamawiącego;  
1h. wszelkie inne koszty reklamy obliczone na podstawie wystawionych faktur, za ich przygotowanie, wykonanie, zainstalowanie lub opublikowanie oraz ewentualnie ich kolpotraż; plus 15% marża BON RATUR tych kosztów
1i. miesięczne Koszty Obsługi Oferty, naliczane są w 30 dniowym cyklu, poczynając od dnia zawarcia umowy o pośrednictwo i wynoszą ******* złotych i ryczałtowo pokrywają wprowadzenie i utrzymywanie oferty w bazie danych, utrzymywanie i aktualizowanie informacji o ofercie na stronie internetowej BON "RATUR" w Radomiu, na ogólnopolskich portalach internetowych, zarządzania i nadzorowanie procesu sprzedaży, opracowywanie i wdrażanie strategii reklamowej, analizowanie zainteresowania ofertą, udzielanie szczegółowych informacji o Obiekcie, potencjalknym Kontrahentom telefonującym lub przychodzącym do Biura, zwracającym się korespondenycjnie ( w tym drogą elektroniczną ), prezentowanie obiektu w terenie, informowanie innych biur nieruchmości o ofercie Zamawiającego, prowadzenie ewidencji klientów skierowanych, oraz inne działania związane z biurową obsługą Oferty. Koszty Obsługi Oferty za ułamkową część miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie lub zakonczenie obowizywania umowy, oblicza się proporcjonalnie przyjmując, że miesiąc ma 30 dni
2. za poniesione koszty reklam uznaje się również, koszty reklam zamówionych przed powzięciem wiaodmości o wypowiedzeniu umowy, ale jeszcze nie wyemitowanych; koszty podane jak wyżej
3. koszty zamieszczenia na stronie interenetowej PHU "RATUR" w Radomiu baneru reklamowego, linku, reklamy; max 300,oo zł PLN/m-c


Liczba wyświetleń: 1734
Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Obiekty - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Lokale - wynajem
Obiekty - wynajem