Aktualnie znajdujesz się na: Strona głównaO firmie Inne opłaty - m.in. wynagrodzenie

O firmie

Jednorazowe opłaty związane z zakupem, sprzedażą, zamianą nieruchomości

Uwaga !! W związku ze zmianą stawki podatku VAT z 22% na 23%, ulegają zminie opłaty, zgodnie z obowiązującymi od dnia 01 stycznia 2011r. przepisami.

Zakup nieruchomości stanowi znaczący wydatek w życiu każdego człowieka. Poza kosztami związanymi z ceną wyszukanej nieruchomości, należy uwzględnić również inne obciążenia finansowe:

* Podatek od czynności cywilnoprawnej

* Opłaty sądowe - założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, wpis przy ustanowieniu hipoteki.

* Opłaty notarialne - spisanie aktu notarialnego, umowy przedwstępnej sprzedaży lub umowy przeniesienia własności nieruchomości

* Wynagrodzenie pośrednika

* Dodatkowe opłaty

Wymienione opłaty dotyczą obu stron transakcji, a strony uzgadniają w jakiej wysokości każda z nich partycypuje w kosztach. Zwyczajowo opłaty ponosi Kupujący. Wpisowe do spółdzielni, zawsze obciąża Kupującego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 41, poz. 399 ze zm. )

Obowiązek zapłacenia tego podatku spoczywa na stronach transakcji: osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Zwyczajowo podatek ten płaci kupujący.

Podstawę obliczenia tej opłaty przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości, sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz w sprzedaży pozostałych praw majątkowych, w tym spółdzielczych praw zbywalnych - wynosi 2% ceny sprzedawanej nieruchomości.

Podatek naliczany jest przez notariusza i płatny w kancelarii po podpisaniu aktu notarialnego, dalej notariusz dokonuje wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Nie warto zaniżać ceny sprzedaży tylko po to, by zapłacić niższy podatek. Urząd Skarbowy ma pięć lat, by zakwestionować wartość transakcji i żądać dopłaty należnego podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych płacimy również od ustanowienia hipoteki zabezpieczenie wierzytelności istniejących - 0,1% kwoty zabezpieczonej wierzytelności, od ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nie ustalonej - 19 zł.

W myśl art. 2 pkt 4 w/w ustawy - nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Opłaty sądowe

Ustawa o kosztach sądowych. (Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz. 1398)

Opłata sądowa za założenie księgi wieczystej jest stała i wynosi 60 zł, pobierana jest niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Opłata za wiosek o wpis w księdze wieczystej prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 200 zł niezależnie od ceny nieruchomości.

Banki udzielające kredytów zwykle wymagają 2 wpisów w księgach wieczystych: hipoteki zwykłej na zabezpieczenie kapitału oraz hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie odsetek i kosztów kredytu.

Opłatę za wniosek o wykreślenie wpisu pobiera się w wysokości połowy opłaty pobranej od wniosku o wpis, np. za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej zapłacimy 100 zł.

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a ponadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej podlega opłacie kancelaryjnej - za każdą stronę wydanego dokumentu 6 zł.

Opłata sądowa naliczana jest przez notariusza i płatna w kancelarii w dniu aktu notarialnego, który zawiera wniosek o wpis nowego właściciela nieruchomości w księdze wieczystej.

Opłaty notarialne

Wysokość maksymalnej taksy notarialnej (Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz. 1398) przy sporządzaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu jest zależna od wartości przedmiotu transakcji:

* powyżej 3.000zł do 10.000zł - 100,00zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000zł

* powyżej 10.000zł do 30.000zł - 310,00zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000zł

* powyżej 30.000zł do 60.000zł - 710,00zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000zł

* powyżej 60.000zł do 1.000.000zł - 1.010zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60.000zł

* powyżej 1.000.000zł - 5710zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1.000.000zł

Gdy przedmiot czynności notarialnej stanowi własność hipoteczną notariusz pobiera całość taksy notarialnej. Za sporządzenie aktu umowy dotyczącej sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i innych praw spółdzielczych wysokość opłaty notarialnej dzieli się przez dwa (1/2 taksy notarialnej).
W przypadku zawierania umowy przedwstępnej, a więc zobowiązującej strony do zawarcia w przyszłości umowy końcowej, zwykle opłata notarialna wynosi 1/2 taksy notarialnej przewidzianej dla aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

Każda czynność notarialna opodatkowana jest podatkiem VAT, stad też do taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Wynagrodzenie pośrednika

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami)

Zakup (nabycie) nieruchomości za pośrednictwem naszego biura - wynagrodzenie pośrednika wynosi 3% ceny ustalonej przez strony transakcji + podatek VAT/23%/ = 3,69%, nie mniej niż: 2.000,oo zł PLN + VAT /23%/ = 2.460,oo zł PLN.

Najem nieruchomości za pośrednictwem naszego biura - wynagrodzenie pośrednika wynosi jednomiesięczny czynsz najmu ustalony przez strony transakcji + podatek VAT.

Wynajem nieruchomości za pośrednictwem naszego biura – wynagrodzenie pośrednika wynosi 50% stawki jednomiesięcznego czynszu najmu ustalonego przez strony transakcji + podatek VAT.

Sprzedaż (zbycie) nieruchomości za pośrednictwem naszego biura - wynagrodzenie pośrednika wynosi 2 % ceny ustalonej przez strony transakcji + podatek VAT/23%/ = 2,46 %, nie mniej niż: 2.000,oo zł PLN + VAT = 2.460,oo zł PLN. Naszym Klientom sprzedającym nieruchomości zawsze proponujemy zawarcie umowy z klauzulą wyłączności. Na mocy tak zawartej umowy nasze biuro przekazuje ofertę innym ze sobą ściśle współpracującym firmom, już nie trzeba biegać od firmy do firmy, by zgłosić ofertę do sprzedaży.

W przypadku odmowy zapłaty przez Kupującego / nabywcę / koszty pośrednictwa ponosi Sprzedający  zbywca / i wynoszą one 4% + podatek VAT/23%/ = 4,92% od ustalonej przez strony transakcji, nie mniej niż: 2.000,oo PLN + VAT /23%/ = 2.460,oo PLN

W przypadku transakcji wiązanej (np. sprzedaży jednej nieruchomości i kupnie innej) wysokość drugiego wynagrodzenia jest zmniejszona o 50%.

Do opłat ponoszonych przez sprzedającego należą koszty uzyskania wymaganych do sprzedaży dokumentów np. koszty geodezyjnego wznowienia znaków granicznych lub przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości, itp.

Dodatkowe opłaty

Wycena nieruchomości - Wartość rynkową nieruchomości określają upoważnieni do tego rzeczoznawcy majątkowi. Nie ma jednak cenników obejmujących usługi za wykonanie wyceny nieruchomości. W przypadku mieszkania koszt wyceny waha się pomiędzy 400 a 1500 złotych. Wycena mieszkania jest tańsza niż domku jednorodzinnego, dla którego koszt

wyceny może być nawet 2 razy większy. Banki nie wymagają wyceny przy udzielaniu kredytów na zakup domu/mieszkania na rynku pierwotnym.


Wpisowe do spółdzielni - w przypadku zakupu mieszkania spółdzielczego uiszcza się opłatę za wpis w poczet członków spółdzielni, w wysokości zależnej od statutu spółdzielni. Wpisowe do spółdzielni, zawsze obciąża Kupującego.

Koszty remontu i prac wykończeniowych - można je oczywiście zminimalizować poprzez samodzielne wykonanie prac na których się dobrze znamy.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U.00.14.176 z późniejszymi zmianami).

Sprzedaż nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów będzie obciążona tym podatkiem, jeżeli:

* Nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej,

* Została dokonana przed upływem 5 lat od nabycia lub wybudowania nieruchomości, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wysokość podatku wynosi 10% uzyskanego przychodu pomniejszonego o koszty sprzedaży. Przychodem ze sprzedaży są kwoty należne, a nie faktycznie otrzymane, a więc przychód powstaje z chwilą podpisania przez obie strony umowy sprzedaży, niezależnie od tego, kiedy nastąpiła zapłata. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni. Ustawa określa warunki oraz zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i wydatkowanych na nabycie w kraju innej nieruchomości nie później niż w okresie 2 lat od daty sprzedaży. Jeśli zwolnienie przysługuje, to w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży nieruchomości należy złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanego przychodu w ciągu 2 lat na cele mieszkaniowe.

 RATUR - Nieruchomosci
Radom, dnia 02 maja 2016r. 


Liczba wyświetleń: 2590
Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Obiekty - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Lokale - wynajem
Obiekty - wynajem